КОНТАКТИ
Тел.:
+38 (067) 401-44-85
+38 (099) 121-88-58
 
Послуги

Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтингово-Консультаційний Інформаційний Центр «Вектор-Плюс» є однією з аудиторських фірм, що була створена в Україні.  З травня 2008 року наша аудиторська фірма стабільно працює та динамічно розвивається орієнтуючись як на найближчі результати, так і на перспективу.
Працівники ТОВ "ККІЦ"Вектор-Плюс"" мають унікальний багаторічний досвід роботи з великими промисловими підприємствами, будівельними організаціями,  підприємствами авто перевізниками , представництвами іноземних компаній, які здійснюють свою діяльність в Україні та іншими  приватними підприємствами.
За весь час роботи ми не отримали жодної  претензії  ні від клієнтів, ні від регулюючих органів.

Перелік професійних аудиторських послуг та бухгалтерського супроводження

 • Аудит фінансової звітності
 • Підготовка, трансформація та консолідація фінансової звітності
 • Аналіз фінансово–господарської діяльності підприємства
 • Бухгалтерське супроводження
 • Інші професійні послуги

Аудит фінансової звітності
Ми надаємо повний спектр аудиторських, консультаційних та інших професійних послуг високої якості нашим клієнтам, а саме:

 • Аудит фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності), що складена у відповідності до законодавства України, який проводиться  згідно з Міжнародними стандартами аудиту та з дотриманням процедур контролю якості.
 • Аудит фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності), складеної згідно   з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), який проводиться згідно з Міжнародними стандартами аудиту та з дотриманням процедур контролю якості.
 • Огляд фінансової звітності, що складена у відповідності до законодавства України або  згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

Підготовка, трансформація та консолідація фінансової звітності

 • Підготовка фінансової звітності компанії згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що включає розробку облікової політики згідно МСФЗ, складання вступного балансу згідно МСФЗ, складання балансу за МСФЗ на початок першого звітного періоду, складання фінансової звітності  за МСФЗ на звітну дату.
 • Трансформація фінансової звітності, складеної згідно законодавства України  у фінансову звітність за МСФЗ.
  Процес трансформації  фінансової звітності за П(С)БО у фінансову звітність за МСФЗ складається з розробки облікової політики, розробки трансформаційної моделі, збору інформації, необхідної для розрахунку трансформаційних коригувань, перегрупування і перекласифікації статей звітності, складеної за П(С)БО, у фінансову звітність за МСФЗ, складання вступного балансу згідно МСФЗ, складання балансу за МСФЗ на початок першого звітного періоду, складання фінансової звітності за МСФЗ на звітну дату.
 • Трансформація фінансової звітності дочірніх компаній, складеної за П(С)БО, у фінансову звітність за МСФЗ та консолідація фінансової звітності материнської компанії та її дочірніх компаній у відповідності до МСФЗ.
 • Консолідація фінансової звітності материнської компанії та її дочірніх компаній у відповідності до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або МСФЗ, що включає в себе:
  • приведення облікових політик дочірніх компаній у відповідність до облікової політики материнської компанії;
  • приведення звітних даних дочірніх компаній у відповідність до  фінансової звітності материнської компанії;
  • здійснення регулювальних записів;
  • складання консолідованого балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал та приміток до консолідованої фінансової звітності;
  • розрахунок необхідних нормативів на підставі консолідованої фінансової звітності.

Аналіз фінансово–господарської діяльності підприємства

 • Аналіз фінансово-господарської  діяльності підприємства, а саме:
  • аналіз операційної діяльності  та майнового стану підприємства,
  • оцінка  ефективності управління операційною діяльністю,
  • оцінка системи внутрішнього контролю, виявлення слабких сторін та надання рекомендацій з поліпшення, що допоможе запобігти шахрайству та підвищити рівень довіри до інформації, яка надається найвищому управлінському персоналу,
  • визначення прогнозних показників діяльності з урахуванням тенденцій, що склалися,
  • аналіз ризиків, що пов`язані з веденням фінансово-господарської діяльності.
 • Due Diligence в тому числі:
  • загальний (General Due Diligence), у разі якщо  клієнт бажає перевірити всі аспекти діяльності компанії, включаючи юридичні питання, фінансовий стан, питання оподаткування, якість менеджменту, комерційну діяльність, місце компанії на ринку.
  • фінансовий Due Diligence (Financial Due Diligence) дає можливість оцінити фінансовий стан компанії, перевірити  його активи та зобов`язання  з точки зору їх якості та реальної  оцінки (в т.ч. і незареєстрованих зобов`язань та активів, вартість яких завищена, що може суттєво погіршити фінансовий стан  в майбутньому).
  • податковий Due Diligence (Tax Due Diligence). Питання оподаткування завжди входять в програму фінансового Due Diligence, але якщо клієнт бажає отримати детальну інформацію про податкові ризики тоді вони стають предметом окремої перевірки.
  • юридичний Due Diligence (Legal Due Diligence) проводиться у разі якщо клієнта  цікавлять лише юридичні аспекти діяльності компанії, наприклад законність приватизації, питання реєстрації ліцензій, контрактів, дотримання трудового законодавства та інші.
  • операційний (Operational Due Diligence) полягає в перевірці  виробничої діяльності компанії, включаючи наявність можливостей для збільшення випуску продукції, враховуючі ємність ринку, оцінку якості продукції, огляд нових розроблень.

Бухгалтерське супроводження

 • Перевірка стану бухгалтерського обліку з метою визначення того, чи є інформація, яка надається управлінському та найвищому управлінському  персоналу  достовірною, тобто такою, що відображає реальний стан справ на підприємстві.
 • Бухгалтерське супроводження
  • постановка бухгалтерського обліку, а саме організація бухгалтерської служби, методичне  та правове забезпечення (розробка облікової політики та робочого плану рахунків, системи документообігу і т. п.)
  • автоматизація бухгалтерського обліку
  • відновлення бухгалтерського обліку
  • ведення бухгалтерського обліку
  • ведення податкового обліку

Інші професійні послуги

 • Перевірка дотримання податкового законодавства та консультації з питань оподаткування з метою визначення та усунення податкових ризиків. Перевіряючи податковий облік ми самостійно формуємо валові доходи, валові витрати, податкові зобов`язання та податковий кредит з ПДВ, звіряємо наші розрахунки з деклараціями підприємства, виявляємо причини виникнення розбіжностей та надаємо пропозиції та рекомендації щодо їх усунення. Наші пропозиції та рекомендації ґрунтуються на практичному досвіді, знаннях та умінні прогнозувати позицію податкових та судових органів, і не суперечать законодавству України.
 • Розробка та впровадження управлінського обліку, визначення оптимальної структури витрат, розробка форм управлінської звітності з метою забезпечення  найвищого управлінського персоналу достовірною інформацією, на підставі якої приймаються управлінські рішення.
 •  Консультації з питань внутрішнього аудиту, у тому числі методологічна допомога   в організації роботи служби внутрішнього аудиту.
 •  Проведення семінарів та тренінгів серед працівників компанії з питань ведення податкового та бухгалтерського обліку відповідно до податкового кодексу та стандартів бухгалтерського обліку  та складання фінансової звітності згідно діючих стандартів фінансової звітності ( МСФЗ).
 • Консультаційне обслуговування, а саме оперативна, кваліфікована допомога при виникненні питань з фінансового, управлінського та податкового обліків, яка надається саме в той момент, коли в цьому виникає необхідність. Для цього необхідно лише направити запитання  по електронній почті. Ви економити час, який необхідний для  пошуку  нормативних документів та не втрачаєте час на  пошук рішень, які вже перевірені на практиці багатьох підприємств.
 • Складання фінансової та податкової звітності на підставі документів підприємства ми надамо допомогу зі складання звітності керуючись останніми вимогами податкового кодексу України, діючими національними або міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.
 •  Комплексне обслуговування включає аудит фінансової звітності, перевірку податкового обліку, тестування ефективності внутрішнього контролю, перевірку управлінського обліку, консультаційне обслуговування. Ми протягом року супроводжуємо ведення податкового обліку (можлива щоквартальна перевірка декларацій), письмово консультуємо з питань бухгалтерського, податкового та управлінського обліків, та підтверджуємо річну фінансову звітність.
Здійснення моніторингу системи контролю якості аудиторських послуг, а саме виконання процедур розгляду та оцінки системи контролю якості.
Написати нам
ПIБ:
Ваш email:
Текст повідомлення: